Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Nilgün Sarp
Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi,
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez
Socrates

1. GİRİŞ

Küreselleşme, dünyada güçlü değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler, hem özel sektörü hem de kamu sektörünü gelişmeye, daha rekabetçi olmaya yöneltmektedir. Ülkelerin uluslararası alanda rekabet edebilmeleri, başta ekonomik olmak üzere, her alanda güçlü olmaları ile mümkündür. Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan rekabet raporunda, ne yazık ki ülkemiz halen alt sıralarda yer almaktadır.

Ülkemizin uluslar arası alanda özlenen yerini alması için rekabet gücünü artırıcı çalışmaları hızlandırması gerekmektedir. Bunların başında Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları (TKY) gelmektedir.

TKY çalışmaları, sağlık sektörü açısından da son derece önemlidir. Halen dünyada her yıl binlerce kişi yanlış tıbbi ilaç uygulamalarından ve enfeksiyon gibi hastaneye bağlı nedenlerden ölmektedir. Aynı şekilde ülkemizde yapılan birçok tıbbi tahlil sonuçlarının doğru olduğundan emin olamamaktayız. Yanlış tedaviler, yanlış tahlil sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Bu çalışmada, Toplam Kalite ile ilgili kavramlar, ayrıca, önce üretim, daha sonra hizmet sektöründe uygulanmaya başlayan TKY anlayışı ve sağlık hizmetlerindeki boyutu ele alınmaktadır.

KAYNAKLAR

Aydın,B Toplam Kalite Yönetimi,www.gevher.edu.tr,Erişim Tarihi 20.10.2004.
Banta,H (1992),Quality Assurance Issues and Pacs ,International Journal of Biomedical Comput, Vol:30.
Berwick,D.M (2001), Institute for Health Care Improvement, BMJ 312 (7203).
Casalou,R (1991),Total Quality Management in Healthcare, Hospital and Health Services Administration.
Çetin,C (1998), Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi , İstanbul.
Çoruh, M (Ed),(1994), Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetiminin Yeri, Sağlık Yönetimi Hizmetlerinde Değişen Anlayış ve Politikalar Sempozyumu, Ankara.

Donabedian,A (1982), The Criteria and Standarts of Quality, Health Administration Press,Michigan.

Donabedian,A (1985), Explorations in Quality Assesment and Monitoring, Volume III,Health Administration Press,Michigan

Donabedian,A (1995),The Quality of Care:How Can it Be Assessed, Health Administration Press,Michigan.

Donabedian,A (1990),The Seven Pillars of Quality,Archives Pathology Laboratory Medicine, Vol:114.

Efil,İ (1999), Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, İstanbul, Alfa Yayınları.
Esatoğlu,E (1997),Hastanelerde Hasta Tatmininin Hastane Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi ve Kullanıma Yönelik Model Önerisi, H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Gökbunar,R.,Kayalı,C. Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Uygulamasının Olanakları,www.canaktan.org,Erişim Tarihi 15.12.2004.
Hume,S (1990), Total Quality Management, Health Progress, October.
Kavuncubaşı, Ş (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara.
Kavrakoğlu,İ (1996),Kalite Cep Kitabı,KalDer Yayınları-3, Ankara
Kaya,S (2005), Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Ankara.
Leebov,W.,Scott,G (1994),Service Quality Improvement-The Customer Satisfaction Strategy for Health Care,American Hospital Publishing,Inc.
Mathews,B (1992),Case Study:The Implementation of Total Quality Management at the Charleston VA Medical Center’s Dental Services, Military Medicine Vol:157.
Melum,M ve Sinioris,M (1992),Total Quality Management-The Healthcare Pioneers, American Hospital Publishing.Inc.U.S.A.
McLaughin,C.,Kaluzny,A (1990),Total Quality Mangement in Health:Making it Work, Health Care management Review 15(3)
Özevren, M (1997),Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamaları, İstanbul.
Özgen, H (1998), Toplam Kalite Yönetiminde Benchmarking Uygulaması , Ankara.
Pescod,W (1994), Effective Use of a Common Problem Solving Process as an Integral Part of TQM, International Journal of Health Care Quality Assurance, 7(7)
Saatçioğlu,Ö.,Köksal,G (1995) Bir Özel Hastane İçin TKY Sistemi Tasarımı, TKY Semineri ODTÜ
Sarp, N., Tükel, B. “İbn-i Sina Hastanesinde Hasta Memnuniyeti Araştırması”, Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu. 22-23 Ekim 1999, Ankara.
Simpson,M ve ark. (1991), Doctor-Patient Communication, British Medical Journal,303(30)
Soylu, K.,F., ve SuerA.,Ö (1998) ,Toplam Kalite Yönetimi Sözlüğü, İstanbul
Stamatis, D.H (2000), Total Quality Management in Healthcare, Inwin Proffesional Puplishing.
Steffen,G (1988),Quality Medical Care, Journal of American Medical Association,260(1),July1
The American Medical Association’s Council on Medical Service (1987), Quality of Care,Quality Progress, May
TKY, www.canaktan.org Erişim Tarihi, 2004

TKY www.kalder.com Erişim Tarihi, 2002

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Nilgün Sarp
Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi,
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
sarp@health.ankara.edu.tr